Magyar English
Adatkezelési/adatvédelmi Nyilatkozat

Bevezetés

A Számlaközpont Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) honlapjának (továbbiakban: Honlap) – amely a www.szamlakozpont.hu domain néven elérhető – célja a Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázási és archiválási szolgáltatások elérése.
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, ennek körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről (szervezési és technikai egyaránt), valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a jelen Adatkezelési/adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Fogalmak
A 2011. évi CXII. Törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről, ennek értelmében: személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő Cégnév: Számlaközpont Zrt.
Székhely: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15
Adószám: 24091271-2-02
Cégjegyzékszám: 02-10-060384
Számlavezető pénzintézet:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Nyilvántartásba vételi szám:

Adatkezelés meghatározása és jogalapja
A Honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik adatkezelés. A Felhasználók – akik a www.szamlakozpont.hu honlapot igénybe veszik – önkéntes hozzájárulásával – amit a regisztrációval adnak meg – kerül sor adatkezelésre. Az Adatvédelmi törvény 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, továbbá a regisztráló felhasználók hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

Kezelt adatok
Amennyiben a Felhasználó csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg a weboldalt, abban az esetben semmilyen személyes adat nem kerül begyűjtésre, csupán anonim információk arról, hogy a látogatók mely oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak, vagy próbálnak meg használni. Az adatok segítséget nyújtanak Szolgáltató számára a weboldaluk üzemeltetéséhez, továbbfejlesztéséhez és a zökkenőmentes működésének fenntartásához.

• Regisztrált Felhasználók esetében a következő adatokat kezeli a rendszer:
• - felhasználónév és jelszó
• - családi és utónév, cégnév, cég adószáma, e-mail címe, telefonszám, számlán lévő adatok.

Adatkezelés célja
• A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás, az itt történő szerződéskötés, valamint az igény szerinti számlakiállítás lehetővé tétele, illetve a törvény által meghatározott adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége a személyes adatok kezelésének célja.
• A törvényben meghatározott módon, a fenti célok teljesüléséhez szükséges ideig és mértékben történik az adatkezelés, azon személyes adatokkal, amelyek a fenti célok eléréséhez szükségesek és alkalmasak.
• A megszerzett adatokat harmadik fél számára nem adja ki a Szolgáltató.
• A naplózott információkból származó adatok kezelése statisztikai és biztonsági célt szolgál.
• A Felhasználó hozzájárulása nélkül a Szolgáltató az általa kezelt adatokat közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

Adatkezelés időtartama
• A kötelezően megadott személyes adatok kezelése vagy a regisztrációval, vagy a megrendelés elküldésével kezdődik és az adatok törléséig tart.
• Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben és feltételekkel van lehetőség az adatok törlésére.

Adatfeldolgozás
• A Felhasználó személyes adatainak továbbítása a Felhasználó hozzájárulásával, illetve a törvényben meghatározott esetben lehetséges.
• A Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe az informatikai rendszer üzemeltetése – a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik –, a megrendelések teljesítése vagy az elszámolás rendezése közben.

Adatbiztonság
• A hálózati kommunikációban, az adatok tárolása és őrzése folyamán a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz.
• A megadott személyes adatokat az adatkezelő Magyarország területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.
• A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató elkülönítve tárolja, azokat harmadik személynek semmilyen célból nem szolgáltatja ki. Az adatbázisban tárolt személyes adatokhoz és a regisztrált felhasználók adatait rögzítő adatokhoz kizárólag a Szolgáltató tulajdonosai, és az adatokkal, megrendelésekkel kapcsolatos feladatokat ellátó adminisztrátor férhet hozzá. A Szolgáltatónak a Felhasználóval való kapcsolata során keletkező számlaadatokat a számviteli jogszabályokban meghatározott ideig köteles megőrizni, ezért azokat a Felhasználó kifejezett kérése esetén sem távolíthatja el.

Felhasználók jogai
• A Szolgáltató által kezelt a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokról A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást, valamint az Általános Szerződési Feltételek szerint adatait módosíthatja, vagy kérheti törlésüket.
• Felhasználó kérésére a Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül tájékoztatást ad írásban vagy e-mailben a Felhasználóra vonatkozó Szolgáltató kezelésében lévő adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve, hogy a Felhasználó adatait kik és milyen célból kapták, vagy kaphatják meg.
• A helytelenül rögzített adatok módosítására a Felhasználó bármikor jogosult, illetve kérheti azok törlését a jogszabályban meghatározott kivételekkel.
• Ezen jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja a Felhasználó:
Cégnév: Számlaközpont Zrt.
Cím: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15.
Elektronikus levélcím: informacio@szamlakozpont.hu
Telefonszám: +36 20 215 01 03
• Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy észrevétellel Felhasználó az informacio@szamlakozpont.hu e-mail címen a Szolgáltató munkatársához fordulhat.
• Az Adatvédelmi törvény és a Polgári törvénykönyv alapján a Szolgáltató megadott elérhetőségein gyakorolhatja a jogait a Felhasználó, illetve amennyiben jogsértést tapasztal a bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz (1051, Budapest, Nádor u 22.) fordulhat.

Elektronikus levélcímek felhasználása
• Szolgáltató az általa kezelt elektronikus levélcímek kezelését jogszerűen végzi, így azokat csak tájékoztató e-mail küldésére használja.
• Az e-mail címek a Felhasználó azonosítását, és a szolgáltatások miatti kapcsolattartást szolgálják, elsősorban ezért küld e-mailt a Szolgáltató.
• Az Általános Szerződési Feltételek, az Adatkezelési Nyilatkozat, vagy a nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett változásokat a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben hozza az érintettek tudomására.
• Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2017.04.01-től érvényes.