Magyar English

ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

amely létrejött elektronikus úton egyrészről

Cég neve: Számlaközpont Zrt.
Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15.
Adószám: 24091271-2-02
Képviselő: Szőnyi György vezérigazgató
Közösségi adószáma: HU24091271
Cégjegyzékszáma: 02-10-060384
E-mail cím: informacio@szamlakozpont.hu
Honlap: www.szamlakozpont.hu

a továbbiakban Szolgáltató

másrészről

a rendszerhasználó, azaz a regisztráció során megadott és ezen szerződés elfogadásakor megerősített adatokkal rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb olyan jogalany, aki saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat

a továbbiakban Számlakibocsátó között,

a továbbiakban a Szolgáltató és a Számlakibocsátó együttesen, mint Felek között, az alábbi feltételekkel:

1. Az ÁSZF tárgya: a Szolgáltató kijelenti, hogy elektronikus számlázási és elektronikus dokumentumarchiváló és továbbító rendszert (a továbbiakban elektronikus számlázás szolgáltatás) üzemeltet. Az elektronikus számlázás szolgáltatás olyan elektronikus szolgáltatás, ahol a Számlakibocsátó az általa kiválasztott ügyfeleinek a Szolgáltató rendszerén keresztül továbbítja a kibocsájtott számláját és/vagy archivált dokumentumait elektronikus formában. A Számlakibocsátó az ügyfélnek címzett hiteles elektronikus számláját és/vagy dokumentumát megtekintheti, letöltheti, adatait exportálhatja, kontírozhatja illetve ,a számlakibocsátó rendelkezése szerint, bankkártyával kiegyenlítheti a Szolgáltató honlapján, a Szolgáltatótól kapott elérés segítségével. Az opcionális Bankkártyás kiegyenlítésnek vagy a VOXINFO Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 132.; Iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 100. Cégjegyzékszám: 01-09-562739; Adószám: 12180439-2-41) a fizetési rendszer szolgáltatója, vagy közvetlenül a számla kibocsátója a Bankkártyás fizetést megvalósító Bankja.
Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázás, dokumentumarchiválás és továbbítás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, az elektronikus számlázás és dokumentumarchiválás szolgáltatás igénybevétele során a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1 Az elektronikus számlázás és dokumentumarchiválás szolgáltatásra történő regisztrációval az ÁSZF feltételeit a Számlakibocsátó magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató és a Számlakibocsátó között az ÁSZF által szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor a Számlakibocsátó az elektronikus számlázás szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit a 4.1 pontban részletezett eljárás keretében elfogadja.

2.2 A jelen ÁSZF alapján megkötésre kerülő szerződés ráutaló magatartással létrejött megállapodásnak minősül. A Szolgáltató és a Számlakibocsátó között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy a Számlakibocsátóval történő 2.1 pont szerinti szerződéskötési időpont és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.

2.3 Az ÁSZF határozatlan időre szól.

2.4. Amennyiben a Felek egymással az elektronikus számlázás és dokumentumarchiválás szolgáltatásra vállalkozási szerződést kötnek, és a vállalkozási szerződés és az ÁSZF egyes rendelkezései eltérnek egymástól, úgy a Felek jogviszonyára az eltérő rendelkezések tekintetében a vállalkozási szerződés az irányadó.

3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

3.1 A Szolgáltató a Számlakibocsátó által a meglévő elektronikus számlázó programja segítségével kibocsátott és a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott VirPrint nevű alkalmazásra továbbított elektronikus adatállományból, vagy a Számlakibocsátó honlapján - saját felhasználó név és jelszó megadásával történő bejelentkezés után - elérhető online számlázó használatával továbbított adatokból előállítja az adott számla elektronikus példányát, amely a NAV által elfogadott XML számlaadat állományból és a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfelei által is könnyen értelmezhető PDF számlaképből áll és gondoskodik az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel történő ellátásáról. A Számlakibocsátó tudomásul veszi, hogy az elektronikus számlázás képernyőn megjelenített módosítatlan verziója minősül eredeti számlának, a papíralapú kinyomtatott elektronikus számla nem hiteles számla és nem minősül másolatnak sem. Ha a Számlakibocsátó saját rendszeréből a NAV által elfogadott XML számlaadat állományt elő tudja állítani, ebben az esetben a Szolgáltató a Számlakibocsátó részére a VirPrint nevű alkalmazáson kívül egyéb kommunikációs csatornák (Webservice, SFTP, E-mail) használatát is lehetővé teszi.

3.2 A Szolgáltató biztonságos internetes felületen biztosítja a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfelei számára az elektronikus számlák megtekintését, kezelését, archiválását.

3.3 A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy mind a Számlakibocsátó mind a számlán vevőként szereplő ügyfele rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, működő e-mail postafiókkal, továbbá olyan informatikai rendszerrel (operációs rendszer és böngésző program), mely lehetővé teszi WEB oldalak megtekintését. Mindezen feltételek biztosítása Számlakibocsátó kötelezettségét képezi.

3.4 A Szolgáltató az elektronikus számlát hozzáférhetővé teszi a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfele számára az elektronikus számlázás szolgáltatás internetes honlapján (www.szamlakozpont.hu), és ezzel egyidejűleg e-mail útján értesíti a Számlakibocsátó ügyfelét arról, hogy számlája érkezett. A Számlakibocsátó az ügyfele általi számlaletöltés (számlaátvétel) időpontjáról minden alkalommal pontos tájékoztatást kap a Szolgáltató honlapján saját felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezést követően, de csak abban az esetben, ha az elektronikus számlája nem közvetlenül az értesítő e-mail mellékleteként került kézbesítésre, a kiküldés módját a számlakibocsájtó határozza meg minden egyes vevője esetében. Amennyiben a Számlakibocsátó az elektronikus számlához számlamellékletet, fogyasztási részletezést, szállítólevelet, reklámanyagot, vagy egyéb mellékletet csatol, mindezen dokumentumok a Számlakibocsátó ügyfele számára a részére kiküldött elektronikus számlával együtt tölthetők le a Szolgáltató honlapjáról, vagy az értesítő e-mail mellékletében találhatóak.

3.5 A Szolgáltató biztosítja, hogy a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfele az elektronikus számlát a 8.3. pontban írt éves rendelkezésre állási idő figyelembevételével, a jogviszony fennállása alatt, de legfeljebb a 6.8. pontban meghatározott megőrzési időn belül bármikor megtekinthesse, kezelhesse, illetőleg letölthesse.

3.6 Az elektronikus számlázás alapját képező termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos számla- és egyéb reklamációk felvételét és intézését a Számlakibocsátó ügyfelei tekintetében továbbra is a Számlakibocsátó kezeli.

3.7 Az elektronikus számlázás szolgáltatást érintő technikai jellegű információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Szolgáltató a megkeresésekre legkésőbb a következő munkanapon válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot működtet.

3.8 A Szolgáltató a rendszerben elektronikus Archiváló rendszert működtet, amely lehetővé teszi, hogy a Számlakibocsátó által feltöltött dokumentumokat a 13/2005. (X. 27.) IHM rendeletnek megfelelően elektronikus formában hitelesen archiválja. A rendszer alkalmas egyszerre több fájl archiválására is. Egy csomagban maximum 20 fájl lehet. Egy csomag maximális mérete 8MB.

3.9 A Szolgáltató a rendszerben Elektronikus Dokumentumcsere Rendszert működtet (EDR), amely lehetővé teszi, hogy a Számlakibocsátó által feltöltött dokumentumokat az e-mail címmel rendelkező partnerei felé továbbítsa, úgy, hogy a dokumentum átvételéről, elfogadásáról illetve elutasításáról minden esetben visszaigazolást kap. A rendszer ez által alkalmas a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerinti a távollevő felek közötti szerződéskötésre. A feltöltött fájlok összes mérete nem haladhatja meg a 8Mb-ot.
3.10 A Szolgáltató a rendszerben Bankkártyás fizetési szolgáltatást üzemeltet a VOXINFO Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 132.; Iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 100. Cégjegyzékszám: 01-09-562739; Adószám: 12180439-2-41) rendszer segítségével. Ez a rendszer lehetővé teszi a Számlakibocsájtóknak, hogy kibocsájtott számláikat a számlabefogadók on-line, bankkártyás fizetéssel egyenlítsék ki, úgy hogy a Számlakibocsájtónak nem szükséges a saját számlavezető bankjánál Bankkártya elfogadási szerződést kötnie.

4. Az elektronikus számlázás szolgáltatás igénybe vételének feltételei

4.1 A Szolgáltató nyitóoldala (www.szamlakozpont.hu) publikus weboldal egy internet kapcsolattal szabadon hozzáférhető. A Számlakibocsátó regisztrációt kezdeményezhet az elektronikus számlázás szolgáltatás rendszerében a www.szamlakozpont.hu web oldalon. Az elektronikus számlázás szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató és a Számlakibocsátó között létre kell jönnie a 2.1 pont szerint az ÁSZF rendelkezései szerinti szerződésnek, ezt a Számlakibocsátó a Szolgáltató web oldalán fogadja el. Ez egyben Szolgáltató adatkezelési szabályzatának megfelelő adatkezeléshez való hozzájárulását is jelenti. Ily módon a jelen ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és a Számlakibocsátó közötti szerződéses jogviszony jön létre. A Szolgáltató a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó segítségével letölthetővé teszi VirPrint nevű szoftverét, amely a számlatovábbítást végzi. A szoftver telepítését a mellékelt útmutató vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálata segítségével a Számlakibocsátó végzi.

4.2 A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfele rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszó és felhasználónév biztonságos megőrzése, továbbá az aktuális, a Számlakibocsátó ügyfele értesítésére alkalmas e-mail cím megadása és fenntartása a Számlakibocsátó érdekkörébe tartozó esemény, melyek elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

4.3 A Számlakibocsátónak és ügyfelének lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben. Sikertelen jelszóváltoztatás esetén a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfele az Elektronikus számlázás on-line ügyfélszolgálatához fordulhat segítségért, melynek munkatársa legalább 3 (három), a regisztráció során megadott személyes adatára kérdezve azonosítja a Számlakibocsátót és a Számlakibocsátó ügyfelét, majd segítséget nyújt a jelszóváltoztatáshoz.

4.4 A jelen ÁSZF a Szolgáltató www.szamlakozpont.hu honlapján érhető el.

4.5 A Számlakibocsátó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az elektronikus számlázás szolgáltatás igénybevételét indoklás nélkül, átmenetileg vagy véglegesen visszautasítani különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

Valótlan vagy hiányos adatok megadása.

A Szolgáltató és/vagy a Számlakibocsátók és/vagy a Számlakibocsátók ügyfeleinek személyes adataival vagy az elektronikus számlázás szolgáltatással történő bármilyen visszaélés.

Az elektronikus számlázás szolgáltatást a Számlakibocsátó 12 hónapig nem használja.

4.6 A Számlakibocsátó számára már a 2.1 pontban meghatározott szerződéskötési időponttól kezdődően elérhetővé válik az elektronikus számlázás szolgáltatás.

4.7 A Számlakibocsátó az ügyfelei személyes adatait a Szolgáltató web oldalán módosíthatja.

4.8. A szerződés létrejöttét követően a Számlakibocsátó a Szolgáltatónak küldött Megrendelőn szereplő akciós árat vagy ennek hiányában 49.000Ft + Áfa csatlakozási díjat köteles Szolgáltató felé megfizetni.

A Számlakibocsátó a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés szerinti, Szolgáltató által nyújtandó alábbi szolgáltatásokat díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult igénybe venni:
- megtekintheti elkészült számláit,
- bármilyen keresési kritérium alapján rendezheti számláit,
- aktiválhatja az automatikus fizetési felszólítás szolgáltatást,
- újraküldheti a számláit,
- saját számítógépére letöltheti elkészült számláit,
- excel (CSV) importot készíthet számláiról bármilyen lekérdezési kritérium alapján (a letöltött fájl tartalmazza számláinak minden lényeges adatát, ami csoportosan beilleszthető a Számlakibocsátó könyvelési programjába),
- megnézheti a rendszernaplót (ki, mikor, milyen IP címről, milyen műveletet hajtott végre az oldalán),
- tárterületet biztosít a számlák archiválásához (Standard csomag esetén, egyébként a kiállítást követő 12 hónapig)

A Számlakibocsátó ügyfelei az alábbi ingyenes szolgáltatások igénybevételére jogosultak:
- megtekinthetik bejövő számláikat,
- bármilyen keresési kritérium alapján rendezhetik számláikat,
- kontírozhatják számláikat,
- saját számítógépükre letölthetik a bejövő számláikat,
- excel (CSV) importot készíthetnek számláikról bármilyen lekérdezési kritérium alapján (a letöltött fájl tartalmazza a számláik minden lényeges adatát, ami csoportosan beilleszthető a könyvelési programjukba),
- megnézhetik a rendszernaplót (ki, mikor, milyen IP címről, milyen műveletet hajtott végre az oldalukon),
- tárterületet biztosít a számlák archiválásához (Standard csomag esetén, egyébként a kiállítást követő 12 hónapig)

Amennyiben a Számlakibocsátó az első 100 (száz) elektronikus számla kiküldése után írásban, elektronikus levélben, vagy a Szolgáltató webes felületén jelzi a Szolgáltató felé, hogy a szolgáltatást nem kívánja a jövőben igénybe venni, úgy a csatlakozási díjat a Szolgáltató visszatéríti.

4.9. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés szerint, a Szolgáltató által a Számlakibocsátó érdekében a 3. fejezetben meghatározottak szerint kibocsátott számlák után, számlánként 49,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjat köteles megfizetni a Szolgáltató számlája alapján. A megbízási díj elszámolása havonta utólag történik. A számlát a Számlakibocsátó tizenöt napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni.

4.10 A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés szerint, a Szolgáltató által a Számlakibocsátó kezdeményezésére - a 3. fejezetben meghatározottak szerint – az EDR–en keresztül küldött és archivált dokumentumok után, dokumentum csomagonként 49,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjat köteles megfizetni a Szolgáltató számlája alapján. A megbízási díj elszámolása havonta utólag történik. A számlát a Számlakibocsátó tizenöt napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni. Az EDR -en keresztül küldött vagy/és archivált fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 8Mb-ot.
4.11 A Számlakibocsátó a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés szerinti, Szolgáltató által nyújtandó további szolgáltatásokat díjfizetési kötelezettség mellett jogosult igénybe venni:
- Bankkártyás fizetési lehetőség a kibocsájtott számláikra. A Bankkártyás fizetést a https://www.szamlakozpont.hu/szallitok/regisztracio oldalon lehet megrendelni. A szolgáltatás Aktiválásához a Voxinfo Kft hozzájárulása is szükséges, amelyet a regisztráció után 2 munkanapon belül a regisztrációkor megadott e-mail címre küldd ki. Az aktiválás egyszeri költsége 49.000Ft +Áfa. A Bankkártyás fizetés tranzakciós díja 2.3%.A sikeres aktiválást követően, a Számlakibocsájtó kibocsájtott számlái mellett a www.szamlakozpont .hu vevői adminisztrációs oldalon és a kibocsájtott számla képén is elérhető egy bankkártyás fizetési link, amelyre kattintva a Bankkártyás fizetést meg lehet kezdeni az OTP bank oldalán.

- Elektronikus számlák kiküldése egyedi Számlaközpont Zrt. által üzemeltett e-mail címről, amely lehetővé teszi a visszapattanó vagy hibás számlaértesítő e-mail-ek figyelését. Az aktiválás egyszeri költsége 29.000Ft+Áfa.


5. A jogviszony módosulása, megszűnése

5.1 A Számlakibocsátó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása az elektronikus számlázás szolgáltatás honlapján való közzététellel válik hatályossá, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató e-mailben értesíti a Számlakibocsátót az ÁSZF módosításáról.

5.2 A szerződés felmondásának szabályai a Számlakibocsátó részéről

5.2.1 A Számlakibocsátó rendes felmondással 30 (harminc) napos határidővel a Szolgáltatónak címzett nyilatkozattal írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményben felmondhatja a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt.

5.2.2 A Számlakibocsátó az ÁSZF alapján létrejött szerződést az 5.1 pont szerinti ÁSZF módosításra tekintettel, a módosítás hatálybalépésétől számított 5 (öt) napon belül, továbbá a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Számlakibocsátó előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül szerződésszegését nem orvosolja.

5.3 A szerződés felmondása a Szolgáltató részéről

5.3.1. A Szolgáltató rendes felmondással 30 (harminc) napos határidővel a Számlakibocsátónak címzett nyilatkozattal írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményben felmondhatja a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt.

5.3.2. A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

a) Amennyiben a Számlakibocsátó akadályozza, vagy veszélyezteti az elektronikus számlázás szolgáltatás rendeltetésszerű működését, így különösen, ha:

az ügyfelének olyan elektronikus levelet küld, amely
feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adja meg, vagy elfedi,
vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz,

csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet,

tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve faji, vallási, politikai ellentétet szító e-mail.

b) A Számlakibocsátó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen:

az elektronikus számlázás szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus számlázás szolgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,

az elektronikus számlázás szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,

az elektronikus számlázás szolgáltatást nyújtó, illetve igénybevevők személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az Ügyfeleket kompromittálhatják, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatják,

mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra.

c) fizetési kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik.

5.3.3. A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult a szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a Számlakibocsátót.

5.3.4. A Szolgáltató a felmondást megelőzően, legalább 15 (tizenöt) napos határidővel, elektronikus levélben felszólítja a Számlakibocsátót a szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben a Számlakibocsátó szerződésszegése folyamatosan fennáll, és még orvosolható az általa okozott kár vagy érdeksérelem.

6. Személyes adatok kezelése, számlaadatok és banktitok megőrzése

6.1 A Szolgáltató jogosult a Számlakibocsátó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és az elektronikus számlázás szolgáltatással kapcsolatban felhasználni.

6.2 A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfelének személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag az elektronikus számlázás szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak az elektronikus számlázás szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja a Számlakibocsátó figyelmét, hogy az elektronikus számlázás rendszer tartalmazhat ún. linkeket, illetve kapcsolatokat, mely honlapokat nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az elektronikus számlázás szolgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől.

6.3 A Szolgáltatónak a Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfelének személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

6.4 A Számlakibocsátó elfogadja, hogy személyes adatait a Szolgáltató – az elektronikus számlázás szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából – felhasználja.

6.5 A Szolgáltató jogosult a Számlakibocsátótól feldolgozásra kapott adatokat kezelni, a Számlakibocsátót és a Számlakibocsátó ügyfeleit értesíteni új szolgáltatások megjelenéséről. A szolgáltatást működtető szerverek által rögzített adatokat, log-fájlokat nem anonimizált módon kizárólag vita esetén használhatja fel a Szolgáltató, a Számlakibocsátó, a Számlakibocsátó ügyfele vagy egyéb érintett fél.

6.6 A Számlakibocsátó és a Számlakibocsátó ügyfele tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet. A tájékoztatást a Szolgáltató köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban megadni.

6.7 A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során a kiválasztott Számlakibocsátókon és az Ügyfelein kívül más az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.

6.8 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Szt. 169. § (2) bekezdése a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzési idejét legalább 8 (nyolc) évben határozza meg, amely megőrzési idő az elektronikus formában kiállított számlákra is érvényes. A Szolgáltató rendszeréből az egyes számlák ezen idő elteltével kerülnek törlésre, kivéve, ha a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony korábban szűnik meg. A Számlakibocsátó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató az elektronikus számlázás szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett log-fájlok szintén a nevezett megőrzési idő elteltét követően, de nem később, mint a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül kerülnek törlésre. Amennyiben az elektronikus számlázás szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és log-fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek a Számlakibocsátó kifejezett kérésére.

Amennyiben a szerződés a jelen pont szerinti időtartam lejárta előtt bármilyen okból megszűnik, úgy a megszűnést követő 15 (tizenöt) napon belül a Szolgáltató átadja adathordozón a megszűnés időpontjáig a Számlakibocsátó érdekében kiállított számlákat. Ebben az esetben, az átadást követően a Szolgáltató nem köteles az adatok további őrzésére.

6.9 A Számlakibocsátó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. A Számlakibocsátó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

6.10 A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az vagy az abból származó kár a Számlakibocsátó vagy a Számlakibocsátó ügyfelének szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

6.11 A Szolgáltató a személyes adatok kezelését csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általános elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vonatkozó jogszabályban meghatározottak.

6.12 A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

6.13 A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatkezelési és Adatbiztonsági szabályzata az elektronikus számlázás szolgáltatás honlapján elérhető az Ügyfelek részére.

7. Védjegy és szerzői jogok

7.1 A Szolgáltató honlapján (www.szamlakozpont.hu) megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató vagy a Számlakibocsátók kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató vagy a Számlakibocsátók kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.

7.2 A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, a Számlakibocsátókat, illetve az ott megjelölt forrásokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat Szolgáltató, illetve a Számlakibocsátók kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8. Szavatosság, felelősség

8.1 A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás a jogviszony létrejöttétől működőképes.

8.2 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott.

A Számlakibocsátó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

8.3 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatás és annak honlapja az év minden napján, napi huszonnégy órán keresztül üzemeljen. A Számlakibocsátó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató minden nap 24 órától 04 óráig napi karbantartást végezhet az elektronikus számlázás szolgáltatás rendszerében, amely esetben ezen időpontok között az elektronikus számlázás szolgáltatás nem elérhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé ugyanakkor azért, ha az elektronikus számlázás szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap a Szolgáltatónak nem felróható műszaki vagy egyéb meghibásodás miatt nem ilyen módon üzemel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja az elektronikus számlázás szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, szavatosságot vállal ugyanakkor azért, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatás és a kapcsolódó honlap éves szinten legalább 99,9 (kilencvenkilenc egész kilenctized) százalékos mértékben elérhető. Az előzőekben írt szavatosságvállalás nem terjed ki arra az esetre, amikor a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibáját harmadik személy, így szállítók szoftvereinek vagy hardvereinek nem megfelelő működése okozza, amely esetben a Szolgáltató a felelősségét olyan mértékben korlátozza, amilyen mértékben az ilyen harmadik személy, szállítók saját felelősségüket feléje korlátozták.

8.4 A fenti 8.3 pont szerinti rendelkezésre állási érték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. A statisztika számításának alapja a tárgyévben a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő, feltéve, hogy a hibák a Szolgáltató érdekkörében következtek be. A rendelkezésre állás az év folyamán hibásan teljesített összesített időnek a tárgyévre számolt százalékos értéke a teljes ügyfélszámra vonatkoztatva.

8.5 A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor az elektronikus számlázás szolgáltatás kiesés

a) A Számlakibocsátó vagy a Számlakibocsátó ügyfelének érdekkörében keletkező ok;
b) vis maior;
c) a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok (így különösen súlyos energiaellátási zavar, rongálás, lopás);
d) előre bejelentett karbantartás – ideértve a 8.3 pontban megjelölt napi karbantartást is –
miatt történt.

8.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon az elektronikus számlázás szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot továbbá, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap működtetését javítási vagy megelőző karbantartás miatt, vagy továbbfejlesztés céljából felfüggessze, feltéve, hogy megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy a felfüggesztés időtartama a lehető legrövidebb legyen. A tervezett üzemszünet idejéről a Szolgáltató legalább 3 (három) naptári nappal előre, az elektronikus számlázás szolgáltatás rendszerébe történő belépés után értesíti az Ügyfelet.

8.7 A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség korlátozása arra tekintettel kerül kikötésre, hogy a 4.8. pontban meghatározott szolgáltatások igénybevétele a Számlakibocsátó illetve a Számlakibocsátó ügyfele számára díjtalan.

8.8 A Szolgáltató a Számlakibocsátótól kapott számlaadatokat kizárólag abból a szempontból ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban előírt adattartalmúak-e.

8.9 A Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felel az olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve elmaradt haszonért, amely a Számlakibocsátót abból fakadóan éri, hogy a Számlakibocsátó hibás adatokat szolgáltatott vagy adatszolgáltatási kötelezettségének hibásan tett eleget. A fizetési határidők betartása a Számlakibocsátó ügyfeleinek kizárólagos felelőssége, a banki átfutási időkre is figyelemmel. A Szolgáltató a számlák késedelmes kiegyenlítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja.

8.10 A Szolgáltató kizárja a Számlakibocsátó által a regisztráció során megadott vagy a későbbiekben megküldött helytelen vagy működésképtelen e-mail címből eredő kárért való felelősségét.

9. Záró rendelkezések

9.1 A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

9.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre különösen az 1959. évi IV. törvény, az 1999. évi LXXVI. törvény, az 1992. évi LXIII. törvény, a 2000. évi C. törvény és a 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.3 A Felek megállapodnak, hogy esetleges vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján, szükség esetén jogi képviselőik bevonásával kísérelik meg rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely esetre már most kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.


2013.05.23