Magyar English

ÁSZF


hatályos: 2023. január 01-től

(a továbbiakban: ÁSZF)
amely létrejött elektronikus úton egyrészről

Cég neve: Számlaközpont Zrt.
Székhelye: 1041 Budapest, Görgey Artúr út 69-71.
Adószám: 24091271-2-41
Képviselő: Szőnyi György igazgatósági tag
Közösségi adószáma: HU24091271
Cégjegyzékszáma: 01-10-142810
E-mail cím: informacio@szamlakozpont.hu
Honlap: www.szamlakozpont.hu
a továbbiakban Szolgáltató

másrészről
a rendszerhasználó, azaz a regisztráció során megadott és ezen szerződés elfogadásakor megerősített adatokkal rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb olyan jogalany, aki saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat
a továbbiakban Megrendelő között,
a továbbiakban a Szolgáltató és a Megrendelő együttesen, mint Felek között, az alábbi feltételekkel:


1. Az ÁSZF tárgya:

A Szolgáltató kijelenti, hogy elektronikus számla/dokumentum archiváló és továbbító rendszert (a továbbiakban elektronikus számlázás szolgáltatás) üzemeltet. Az elektronikus számlázás szolgáltatás olyan elektronikus szolgáltatás, ahol a Megrendelő az általa kiválasztott ügyfeleinek (a továbbiakban Ügyfél) a Szolgáltató rendszerén keresztül továbbítja a kibocsátott számláját és/vagy archivált dokumentumait elektronikus formában.
A Szolgáltató a Megrendelő részére online adminisztrációs fiókot biztosít, melyben további díjmentes illetve díjköteles funkciók érhetők el. A mindenkor aktuális szolgáltatás és ár listát a Szolgáltató a Megrendelőnek küldött tájékoztatóban tünteti fel.

Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott elektronikus számlázás, dokumentumarchiválás és továbbítás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, az elektronikus számlázás és dokumentumarchiválás szolgáltatás igénybevétele során a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jelen ÁSZF a Szolgáltató www.szamlakozpont.hu honlapján érhető el.

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1. Az elektronikus számlázás és dokumentumarchiválás szolgáltatásra történő regisztrációval az ÁSZF feltételeit a Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató és a Megrendelő között az ÁSZF által szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor a Megrendelő az elektronikus számlázás szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit a 4.1 pontban részletezett eljárás keretében elfogadja.

2.2. A jelen ÁSZF alapján megkötésre kerülő szerződés ráutaló magatartással létrejött megállapodásnak minősül. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy a Megrendelővel történő 2.1 pont szerinti szerződéskötési időpont és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.

2.3. Az ÁSZF határozatlan időre szól.

2.4. Amennyiben a Felek egymással az elektronikus számlázás és dokumentumarchiválás szolgáltatásra Vállalkozási szerződést kötnek, és a Vállalkozási szerződés és az ÁSZF egyes rendelkezései eltérnek egymástól, úgy a Felek jogviszonyára az eltérő rendelkezések tekintetében a Vállalkozási szerződés az irányadó.

3. Szolgáltatások:

3.1. A Szolgáltató a Megrendelő meglévő elektronikus számlázó programján keresztül előállított és a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott VirPrint nevű alkalmazásra továbbított elektronikus adatállományból, vagy a Megrendelő honlapján - saját felhasználó név és jelszó megadásával történő bejelentkezés után - elérhető online számlázó használatával továbbított adatokból előállítja az adott számla elektronikus példányát,
amely a NAV által elfogadott XML számlaadat állományból és ahhoz tartozó PDF számlaképből áll.
Szolgáltató az így elkészült elektronikus adatállományt az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el és online felhasználói fiókot biztosít az archivált számlák / dokumentumok tárolására.
Amennyiben Megrendelő a saját rendszeréből a NAV által elfogadott XML számlaadat állományt elő tudja állítani, a Szolgáltató a Megrendelő részére a VirPrint nevű alkalmazáson kívül egyéb kommunikációs csatornák (Webservice, SFTP, E-mail) használatát is lehetővé teszi. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus számlázás képernyőn megjelenített módosítatlan verziója minősül eredeti számlának, a papíralapú kinyomtatott
elektronikus számla nem hiteles számla és nem minősül másolatnak sem.

3.2. A Szolgáltató biztonságos internetes felületen biztosítja a Megrendelő és a Megrendelő Ügyfelei számára az elektronikus számlák megtekintését, kezelését, archiválását.

3.3. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy mind a Megrendelő mind a számlán vevőként szereplő ügyfele rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, működő e-mail postafiókkal, továbbá olyan informatikai rendszerrel (operációs rendszer és böngésző program), mely lehetővé teszi WEB oldalak megtekintését. Mindezen feltételek biztosítása Megrendelő kötelezettsége.

3.4. A Szolgáltató az elektronikus számlát hozzáférhetővé teszi a Megrendelő és a Megrendelő ügyfele számára az elektronikus számlázás szolgáltatás internetes honlapján (www.szamlakozpont.hu) és ezzel egyidejűleg e-mail útján értesíti a Megrendelő ügyfelét arról, hogy számlája érkezett. A Megrendelő az ügyfele általi számlaletöltés (számlaátvétel) időpontjáról minden alkalommal pontos
tájékoztatást kap a Szolgáltató honlapján saját felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezést követően abban az esetben, ha az elektronikus számlája nem közvetlenül az értesítő e-mail mellékleteként került kézbesítésre. A kiküldés módját a számlakibocsátó határozza meg minden egyes vevője esetében. Amennyiben a Megrendelő az elektronikus számlához számlamellékletet
(fogyasztási részletezést, szállítólevelet, reklámanyagot …stb.) csatol, mindezen dokumentumok a Megrendelő ügyfele számára a részére kiküldött elektronikus számlával együtt tölthetők le a Szolgáltató honlapjáról, vagy az értesítő e-mail mellékletében találhatóak.

3.5. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő és a Megrendelő ügyfele (amennyiben ehhez hozzájárult a vonatkozó GDPR rendeletnek megfelelően a számlaátvételi oldalon erre rendszeresített funkció aktiválásával) az elektronikus számláit a 8.3. pontban írt éves rendelkezésre állási idő figyelembevételével, a jogviszony fennállása alatt, de legfeljebb a 6.8. pontban meghatározott megőrzési
időn belül bármikor megtekinthesse, kezelhesse, illetőleg letölthesse.

3.6. Az elektronikus számlázás alapját képező termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos Ügyfelek általi számla- és egyéb reklamációk kezelését a Megrendelő ügyfelei tekintetében továbbra is a Megrendelő kezeli.

3.7. Az elektronikus számlázás szolgáltatást érintő technikai jellegű információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Szolgáltató a megkeresésekre legkésőbb az azt követő munkanapon válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot működtet.

3.8. A Szolgáltató elektronikus Archiváló rendszert működtet, amely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő által feltöltött dokumentumokat az 1/2018. (VI. 29.) ITM rendeletnek megfelelően elektronikus formában hitelesen archiválja. A rendszer alkalmas egyszerre több fájl archiválására is. Egy csomagban maximum 20 fájl lehet. Egy csomag maximális mérete 8MB.

3.9. A Szolgáltató Elektronikus Dokumentumcsere Rendszert működtet (EDR), amely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő által feltöltött dokumentumokat az e-mail címmel rendelkező partnerei felé továbbítsa, úgy, hogy a dokumentum átvételéről, elfogadásáról illetve elutasításáról minden esetben visszaigazolást kap. A rendszer ez által alkalmas a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti a
távollevő felek közötti szerződéskötésre.
A feltöltött fájlok összes mérete nem haladhatja meg a 8Mb-ot.

3.10. Az opcionális Bankkártyás kiegyenlítésre a Szolgáltató két megoldást kínál:

a) Online fizetési szolgáltatón keresztül: OTP SimplePay
Ez a rendszer lehetővé teszi a Számlakibocsátóknak, hogy szállítói számláikat a számlabefogadók on-line, bankkártyás fizetéssel egyenlítsék ki, úgy hogy a Számlakibocsátónak nem szükséges a saját számlavezető bankjánál Bankkártya elfogadási szerződést kötnie.

b) A Szolgáltató rendszerében kiépített saját banki gateway-en keresztüli fizetés.
A Megrendelőnek az alább megadott számlavezető pénzintézetekkel kell online tranzakciós megállapodást kötnie, majd a Szolgáltató aktíválja a kiépített adatkapcsolatot. Jelenleg elérhető banki szolgáltatók: K&H Bank, és CIB Bank.

4. Az elektronikus számlázás szolgáltatás igénybe vételének folyamata és feltételei:

4.1. A Szolgáltató nyitóoldala (www.szamlakozpont.hu) publikus internet kapcsolattal szabadon hozzáférhető. A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció menü pontban megadja a szükséges adatait (https://www.szamlakozpont.hu/szallitok/regisztracio). Ezzel együtt Felek közt létrejön a 2.1 szerinti szerződés, melyet a Megrendelő az erre létrehozott funkciógombbal elfogad,
mely egyben a Szolgáltató részére történő adatkezeléshez való hozzájárulását is jelenti.
Ily módon a jelen ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszony jön létre.

4.2. Szolgáltató ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot Megrendelővel adategyeztetés céljából, valamint megküldi az egyszeri rendszer csatlakozási díjról szóló számlát (4 napos fizetési határidővel).

4.3 Megrendelő elküldi az Ügyfelei részére kiállított számlák adatait a Szolgáltató szervergépére webszerviz kapcsolaton, telepített nyomtató driveren (VirPrint), vagy egyéb egyeztetett módon és formátumban tesztelés céljából. A Szolgáltató a beérkezett adatállományt feldolgozza, majd annak eredményéről és az esetleges további teendőkről tájékoztatást küld Megrendelő részére.
Abban az esetben, ha Megrendelő számára a beállítások során számlakép felismerést kell végezni (VirPrint használata, PDF átadása e-mailben, SFTP-n vagy XMLPost-tal), a Megrendelőnek az összes feldolgozni kívánt számlakép típusából mintát kell küldenie (pl.: normál számlakép, számlával egy tekintet alá eső okirat, idegennyelvű számlakép …stb.) Szolgáltató részére.
Megrendelő a tesztek lezárását követő szerződés szerinti folyamatos működés során is eltérhet a megadott számlaképektől. Ebben az esetben ezt előre (minimum 2 munkanappal a számlafeladás előtt) köteles jelezni, és az előbbiekben felsoroltak szerinti tesztállományt a feldolgozáshoz szükséges beállítások miatt megküldeni a Szolgáltató felé az informacio@szamlakozpont.hu címre.

4.4. A Felek által sikeresnek minősített tesztek és beállítások elvégzése után Szolgáltató „élesíti” számlafeldolgozó rendszerét, mely fogadja és feldolgozza a Megrendelő által küldött bizonylatokat.

4.5. Szolgáltató az így beérkezett dokumentumokat (számlákat) átalakítja az ÁFA törvény 175.§ (2) bekezdés a) pontja által szabályozott PKI típusú elektronikus számlává, és azt a számlán szereplő harmadik fél felé e-mailben továbbítja. A PKI típusú elektronikus számla tartalmaz egy PDF számlaképet és a NAV által előírt XML struktúrát, amely a számlakép PDF fájlhoz van csatolva.
Megrendelő valamint a Megrendelő összes - elektronikus számlát befogadó – Ügyfele (amennyiben a GDPR vonatkozó előírásainak megfelelően ezt az arra létrehozott menüpontban aktiválja) a Vállalkozó honlapján (www.szamlakozpont.hu) elérhető egyedi felhasználónévvel és jelszóval védett online felhasználói fiókot kap a számlái tárolásához, illetve azok kezeléséhez (számlaadminisztrációs funkciók,
mint pl. kiegyenlítés kezelés, státuszfigyelés, statisztikák, letöltés…stb.).
A Szolgáltató az általa elkészített elektronikus számlákat a saját legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával látja el.
Elektronikus számlák esetében a számla fájlok vállalt átfutási ideje a Megrendelő általi feladástól számítva átlagosan 30 perc, de maximum 2 munkanap, amennyiben a feladott bizonylat a Szolgáltató validálási folyamata szerint hibátlan státuszú. (A lehetséges feldolgozási hibák lehetnek pl. hibás adószám, hiányzó Szt. szerinti kötelező tartalmi elem, előre nem egyeztetett számlakép változtatás vagy
regisztrált e-mail cím változás a Megrendelő részéről).
Szolgáltató nem vállal felelősséget a 4.3 szerinti számlakép módosítás bejelentésének elmaradásából adódó számlafeldolgozási hibáért vagy az ebből fakadó számlakiküldési határidő (maximum 2 munkanap) túllépéséért.

Megrendelő felelőssége ellenőrizni, hogy az általa beküldött számla továbbítása sikeres-e a Vevő levelezőszervere felé. Amennyiben a számla továbbítása valamilyen okból nem valósult meg (pl. hibás vagy nem létező e-mail cím),
akkor a felhasználói fiók „Kimenő számlák” menüben az adott számla sorában megjelenik egy figyelmeztetés (piros háromszögben felkiáltójel), melyre kattintva megjelenik a hiba pontos oka. Ebben az esetben Megrendelő feladata a hibásan feladott számlák javítása és újraküldése.
Amennyiben Megrendelő kéri az „Egyedi számlaküldési email cím” vagy „Visszapattanó e-mailek” plusz szolgáltatásokat, úgy a felhasználói fiókjában rendelkezésre bocsátunk egy un. „Email napló” menüt is, melyben ellenőrizhető (számla sorszámra keresve), hogy az adott számla sikeresen át lett-e adva a vevő levelezőszerverének.

4.6. A Megrendelő az ügyfelei adatait a Szolgáltató weboldalán a Vevő adminisztráció menüpontban módosíthatja.

4.7. A szerződés létrejöttét követően a Megrendelő a mindenkori aktuális árlista szerinti csatlakozási díjat köteles Szolgáltató felé megfizetni.

4.8. A Megrendelő számára a 4.2 szerinti csatlakozási díj megfizetésével - online számlázó használata esetén - elérhetővé válik az elektronikus számlázás szolgáltatás. Egyéb esetekben (meglévő számlázóból történő számlafeladás) a 4.2 és 4.4 pontok teljesülése esetén az élesítést követően.

4.9. A Megrendelő a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés szerinti, Szolgáltató által nyújtandó alábbi szolgáltatásokat díjfizetési kötelezettség nélkül, a szerződéses jogviszony fennállása alatt jogosult igénybe venni:
- megtekintheti elkészült számláit,
- bármilyen keresési kritérium alapján rendezheti számláit,
- aktiválhatja az automatikus fizetési felszólítás szolgáltatást,
- újra küldheti a számláit,
- saját számítógépére letöltheti elkészült számláit,
- excel (CSV) importot készíthet számláiról bármilyen lekérdezési kritérium alapján (a letöltött fájl tartalmazza számláinak minden lényeges adatát, ami csoportosan beilleszthető a Megrendelő könyvelési programjába),
- megnézheti a rendszernaplót (ki, mikor, milyen IP címről, milyen műveletet hajtott végre az oldalán),
- tárterületet biztosít a számlák archiválásához (Standard csomag esetén, egyébként a kiállítást követően a megrendelt ideig).

4.10. A Megrendelő ügyfelei az alábbi ingyenes szolgáltatások igénybevételére jogosultak, amennyiben a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint hozzájárulnak számláik Szolgáltató rendszerében történő tárolásához:
- megtekinthetik bejövő számláikat,
- bármilyen keresési kritérium alapján rendezhetik számláikat,
- kontírozhatják számláikat,
- saját számítógépükre letölthetik a bejövő számláikat,
- excel (CSV) importot készíthetnek számláikról bármilyen lekérdezési kritérium alapján (a letöltött fájl tartalmazza a számláik minden lényeges adatát, ami csoportosan beilleszthető a könyvelési programjukba),
- megnézhetik a rendszernaplót (ki, mikor, milyen IP címről, milyen műveletet hajtott végre az oldalukon),
- tárterületet biztosít a számlák archiválásához (Standard csomag esetén, egyébként a kiállítást követően a megrendelt ideig).

5. A Megrendelő a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés szerinti, Szolgáltató által nyújtandó további szolgáltatásokat díjfizetési kötelezettség mellett jogosult igénybe venni:

5.1. Elektronikus számla: Standard csomag esetén Megrendelő számlánként számla díjat (egyéb esetekben a Vállalkozási Szerződés szerinti díjat) köteles megfizetni a Szolgáltató számlája alapján. A vállalkozási díj elszámolása havonta utólag történik. A számlát a Megrendelő 8 (nyolc) napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni.

5.2. Papír alapú számlák: Megrendelő Számlánként számla díjat köteles megfizetni a Szolgáltató számlája alapján. A vállalkozási díj elszámolása havonta utólag történik. A számlát a Megrendelő 8 (nyolc) napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni.

5.3. Bankkártyás fizetési modul igénylése esetén:
- OTP SimplePay: 50.000.- Ft + Áfa egyszeri díj
- K&H és CIB Bank esetén: 120.000.- Ft + Áfa egyszeri díj

Minden esetben az egyéb számlaforgalmi díjak a köztes szolgáltatóval vagy a megadott Bank-kal kötött megállapodás szerint fizetendőek.

5.4. A Szolgáltató egyéb díjtételeit az aktuális tájékoztató anyagaiban tünteti fel.

5.5. Szolgáltató jogosult az ismételt (javított) számlafeladás költségét a Megrendelőre terhelni olyan esetekben, amikor a számla kiállítójára visszavezethető okok miatt a NAV adatszolgáltatás hibás státusszal elutasításra kerül. Az ilyen módon duplikált feladás díja a Megrendelővel kötött Vállalkozási Szerződésben szereplő elektronikus számla díj (Standard, vagy a Box
csomagokban szereplő kiállítás/kézbesítés és tárolás díjai együttesen).
NAV státuszhibák lehetnek:
- „INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE”: A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás.
- „INVALID_INVOICE_REFERENCE”: A módosítás vagy érvénytelenítés olyan okiratra hivatkozik, amire vonatkozóan nem történt adatszolgáltatás.
- „INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS”: A megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban.
- „INVALID_VAT_DATA”: A számlában megadott ÁFA kulcs vagy ÁFA érték nem engedélyezett.
- „MODIFY_WITHOUT_MASTER_MISMATCH”: A módosítás vagy érvénytelenítés olyan okiratra hivatkozik, amelyről létezik érvényes adatszolgáltatás.
- „MODIFICATION_INDEX_NOT_UNIQUE”: A módosító okirat sorszáma nem egyedi a számlaláncon belül.
- „MANDATORY_LINE_CONTENT_MISSING”: A számlasor legalább egy kötelező tartalmi eleme hiányzik.
- „MISSING_CUSTOMER_DOMESTIC_TAXNUMBER”: Vevő belföldi adószám hiányzik.
- „INVOICE_TYPE_MISMATCH”: A módosításban/érvénytelenítésben jelölt számla típusa eltér az alapszámla típusától.
- „INVALID_SUMMARY_VAT_EXEMPTION_CODE”: Érvénytelen adómentességi kód.
- „LINE_NUMBER_REFERENCE_NOT_UNIQUE”: A számlasor hivatkozásnak a számlán belül egyedinek kell lennie.

6. Egyéb kiegészítések:

6.1. A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Megrendelő és a Megrendelő ügyfele rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszó és felhasználónév biztonságos megőrzése, továbbá az aktuális, a Megrendelő ügyfele értesítésére alkalmas e-mail cím megadása és fenntartása a Megrendelő érdekkörébe tartozó esemény,
melyek elmulasztásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

6.2. A Megrendelőnek és ügyfelének lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben. Sikertelen jelszóváltoztatás esetén a Megrendelő és a Megrendelő ügyfele az Elektronikus számlázás on-line ügyfélszolgálatához fordulhat segítségért, melynek munkatársa legalább 3 (három), a regisztráció során megadott
személyes adatára kérdezve azonosítja a Megrendelőt és a Megrendelő ügyfelét, majd segítséget nyújt a jelszóváltoztatáshoz.

7. A jogviszony módosulása, megszűnése:
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre, és jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. Jelen szerződést bármelyik Fél jogosult a vonatkozó írásbeli nyilatkozata kézbesítésétől számított 30 napos felmondási idővel írásban felmondani.
Bármelyik fél azonnali hatályú felmondásra jogosult, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el.
A Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül, ha
- a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződésben vállalt feladatait nem megfelelően, nem a jelen szerződésben meghatározott módon látja el,
- a titoktartási kötelezettségei ellen bizonyíthatóan vét.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha
- a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének a Szolgáltató második írásbeli felszólítása kézhezvételét követő további 8 napon belül sem tesz eleget,
- amennyiben tevékenységével, vagy mulasztásával lehetetlenné teszi a Szolgáltató szerződés szerinti teljesítését.

Egyebekben a jelen szerződés a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint szűnik, illetve szüntethető meg.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása az elektronikus számlázás szolgáltatás honlapján való közzététellel válik hatályossá, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt az ÁSZF módosításáról.

7.1. A szerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről:
A Megrendelő rendes felmondással 30 (harminc) napos határidővel a Szolgáltatónak címzett nyilatkozattal írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményben, indokolás nélkül felmondhatja a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt.
A Megrendelő az ÁSZF alapján létrejött szerződést a 7. pont szerinti ÁSZF módosításra tekintettel, a módosítás hatálybalépésétől számított 5 (öt) napon belül, továbbá a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül szerződésszegését nem orvosolja.

7.2. A szerződés felmondása a Szolgáltató részéről:
A Szolgáltató rendes felmondással 30 (harminc) napos határidővel a Megrendelőnek címzett nyilatkozattal írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményben felmondhatja a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt.

7.3. A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

a) Amennyiben a Megrendelő akadályozza, vagy veszélyezteti az elektronikus számlázás szolgáltatás rendeltetésszerű működését, így különösen, ha:
- az ügyfelének olyan elektronikus levelet küld, amely feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adja meg, vagy elfedi,
- vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz,
- csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbe mehet,
- tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő, ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve faji, vallási, politikai ellentétet szító e-mail.

b) A Megrendelő a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen:
- az elektronikus számlázás szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus számlázás szolgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,
- az elektronikus számlázás szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,
- az elektronikus számlázás szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az Ügyfeleket kompromittálhatják, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatják,
- mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra.

A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult a szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a Megrendelőt.
A Szolgáltató a felmondást megelőzően, legalább 15 (tizenöt) napos határidővel, elektronikus levélben felszólítja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben a Megrendelő szerződésszegése folyamatosan fennáll, és még orvosolható az általa okozott kár vagy érdeksérelem.

8. Személyes adatok kezelése, számlaadatok és banktitok megőrzése:

8.1. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és az elektronikus számlázás szolgáltatással kapcsolatban felhasználni.

8.2. A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Megrendelő és a Megrendelő ügyfelének személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag az elektronikus számlázás szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak az elektronikus számlázás szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes
adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az elektronikus számlázás rendszer tartalmazhat ún. linkeket, illetve kapcsolatokat, mely honlapokat nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az elektronikus számlázás szolgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől.

8.3. A Szolgáltatónak a Megrendelő és a Megrendelő ügyfelének személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

8.4. A Megrendelő elfogadja, hogy személyes adatait a Szolgáltató – az elektronikus számlázás szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából – felhasználja.

8.5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőtől feldolgozásra kapott adatokat kezelni, a Megrendelőt és a Megrendelő ügyfeleit értesíteni új szolgáltatások megjelenéséről. A szolgáltatást működtető szerverek által rögzített adatokat, log-fájlokat nem anonimizált módon kizárólag vita esetén használhatja fel a Szolgáltató, a Megrendelő, a Megrendelő ügyfele vagy egyéb érintett Fél.

8.6. A Megrendelő és a Megrendelő ügyfele tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet. A tájékoztatást a Szolgáltató köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban megadni.

8.7. A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során a kiválasztott Megrendelőkön és az Ügyfelein kívül más az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.

8.8. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Szt. 169. § (2) bekezdése a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzési idejét legalább 8 (nyolc) évben határozza meg, amely megőrzési idő az elektronikus formában kiállított számlákra is érvényes. A Szolgáltató rendszeréből az egyes számlák ezen idő elteltével kerülnek törlésre, kivéve, ha a jelen ÁSZF által szabályozott
jogviszony korábban szűnik meg. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató az elektronikus számlázás szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett log-fájlok szintén a nevezett megőrzési idő elteltét követően, de nem később, mint a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül kerülnek törlésre.
Amennyiben az elektronikus számlázás szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és log-fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek a Megrendelő kifejezett kérésére.
Amennyiben a szerződés a jelen pont szerinti időtartam lejárta előtt bármilyen okból megszűnik, úgy a megszűnést követő 15 (tizenöt) napon belül a Szolgáltató átadja adathordozón a megszűnés időpontjáig a Megrendelő érdekében kiállított, valamint archiválásra átadott számlákat. Ebben az esetben, az átadást követően a Szolgáltató nem köteles az adatok további őrzésére.

8.9. A Megrendelő köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. A Megrendelő felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

8.10. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az vagy az abból származó kár a Megrendelő vagy a Megrendelő ügyfelének szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

8.11. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általános elévülési idő az irányadó,
illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vonatkozó jogszabályban meghatározottak.

8.12. A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

8.13. A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatkezelési és Adatbiztonsági szabályzata az elektronikus számlázás szolgáltatás honlapján elérhető az Ügyfelek részére.

9. Védjegy és szerzői jogok:

9.1. A Szolgáltató honlapján (www.szamlakozpont.hu) megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató vagy a Megrendelők kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató vagy a Megrendelők kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.

9.2. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, a Megrendelőket, illetve az ott megjelölt forrásokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat Szolgáltató, illetve a Megrendelők kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem
használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

10. Szavatosság, felelősség:

10.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás a jogviszony létrejöttétől működőképes.
A Szolgáltató felelős az ÁSZF keretei között végzett szolgáltatói tevékenységekért, ennek keretén belül felel a rendszerében előállított és küldött számlák jogszabálynak való megfelelőségéért, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartásáért, azzal a kitétellel, hogy az Áfa törvény 169§ szerinti kötelező számla tartalmi elemek átadásáért a Megrendelő felel. A Szolgáltató biztosítja
az adattartalom hitelességét, sértetlenségét és az olvashatóságot, és az általa üzemeltetett rendszer a törlés, utólagos módosítás, sérülés, megsemmisülés és jogosulatlan hozzáférés elleni védelem alapvető követelményeinek megfelel.

10.2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat.

10.3. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatás és annak kiszolgáló felületei az év minden napján, napi 24 (huszonnégy) órán keresztül üzemeljenek. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató amennyiben szükséges, 24 órától 04 óráig terjedő időintervallumban karbantartási feladatokat végezhet úgy, hogy a szolgáltatás ezen
idősávban nem, vagy csak részlegesen elérhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé ugyanakkor azért, ha az elektronikus számlázás a Szolgáltatónak nem felróható műszaki vagy egyéb meghibásodás miatt (pl. internet kimaradás) nem üzemel, de köteles minden ilyen esetben haladéktalanul figyelemfelhívó üzeneteket és megfelelő tájékoztatást küldeni a felhasználóknak. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja
az elektronikus számlázás szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, szavatosságot vállal ugyanakkor azért, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatás és a kapcsolódó honlap éves szinten legalább 99,2 % (kilencvenkilenc egész kéttized) százalékos mértékben elérhető. Az előzőekben írt szavatosságvállalás nem terjed ki arra az esetre, amikor a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó
honlap hibáját harmadik személy, így szállítók szoftvereinek vagy hardvereinek nem megfelelő működése okozza, amely esetben a Szolgáltató a felelősségét olyan mértékben korlátozza, amilyen mértékben az ilyen harmadik személy, szállítók saját felelősségüket feléje korlátozták.

10.4. A fenti 10.3 pont szerinti rendelkezésre állási érték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. A statisztika számításának alapja a tárgyévben a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő, feltéve, hogy a hibák a Szolgáltató érdekkörében következtek be. A rendelkezésre állás az év folyamán hibásan teljesített összesített időnek a tárgyévre
számolt százalékos értéke a teljes ügyfélszámra vonatkoztatva.

10.5. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor az elektronikus számlázás szolgáltatás kiesés
a) a Megrendelő vagy a Megrendelő ügyfelének érdekkörében keletkező ok;
b) vis maior;
c) a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok (így különösen súlyos energiaellátási zavar, rongálás, lopás);
d) előre bejelentett karbantartás – ideértve a 8.3 pontban megjelölt napi karbantartást is – miatt történt.

10.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon az elektronikus számlázás szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára. A Szolgáltató fenntartja magának a
jogot továbbá, hogy az elektronikus számlázás szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap működtetését javítási vagy megelőző karbantartás miatt, vagy továbbfejlesztés céljából felfüggessze, feltéve, hogy megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy a felfüggesztés időtartama a lehető legrövidebb legyen. A tervezett üzemszünet idejéről a Szolgáltató legalább 3 (három) naptári nappal előre, az elektronikus
számlázás szolgáltatás rendszerébe történő belépés után értesíti az Ügyfelet.

10.7. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség korlátozása arra tekintettel kerül kikötésre, hogy a 4.8. pontban meghatározott szolgáltatások igénybevétele a Megrendelő illetve a Megrendelő ügyfele számára díjtalan.

10.8. A Szolgáltató a Megrendelőtől kapott számla adatokat kizárólag abból a szempontból ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban előírt adattartalmúak-e.

10.9. A Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felel az olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve elmaradt haszonért, amely a Megrendelőt abból fakadóan éri, hogy a Megrendelő hibás adatokat szolgáltatott vagy adatszolgáltatási kötelezettségének hibásan tett eleget. A fizetési határidők betartása a Megrendelő ügyfeleinek kizárólagos felelőssége, a banki átfutási időkre is figyelemmel. A Szolgáltató a Megrendelő ügyfelei számára kiállított számlák késedelmes kiegyenlítéséért, valamint a csatolmányként küldött bizonylatok esetében a kézbesítésért való felelősségét kifejezetten kizárja.

10.10. A Szolgáltató kizárja a Megrendelő által a regisztráció során megadott vagy a későbbiekben megküldött helytelen vagy működésképtelen e-mail címből eredő kárért való felelősségét.

11. Záró rendelkezések:

11.1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

11.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre különösen az 1959. évi IV2013. évi V. törvény, általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény az 1999. évi LXXVI. törvény, az 1992. évi LXIII. törvény, a 2000. évi C. törvény és a 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet és valamennyi fentebb említett és egyéb vonatkozó jogszabály vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11.3. A Felek megállapodnak, hogy esetleges vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján, szükség esetén jogi képviselőik bevonásával kísérlik meg rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely esetre már most kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

11.4. Az ÁSZF elfogadásának időpontjában a Szolgáltató aktuális árlistája a regisztrációs oldalon érhető el PDF formátumban.

Pécs, 2023. január 01.